Институт

Международен Институт Гещалт

МИГ е група от компании, обединени от общи професионални ценности и стандарти, която се занимава с образователна и тренингова дейност в областта на гещалт-терапията.

Сфери на дейност:

  • Програми за повишаване на калификацията на практикуващи психотерапевти.
  • Програми за допълнително образование на студенти.
  • Базови програми за подготовка по гещалт-терапия.

Нашето основно юридическо лице е регистрирано в Черна гора. В настоящия момент сме в процес на получаване на лиценз за допълнително професионално образование.

Смело можем да заявим, че един от нашите приоритети е широкото международно професионално сътрудничество.

Международният институт по гещалт е член на International Association for the Advancement of Gestalt Therapy (IAAGT)

Нашите ценности

1

Международен екип от професионалисти

Ние се опираме на психоаналитичната основа и приветстваме интеграциията на различните школи в психотерапията. Създаваме възможности мероприятията в института да бъдат посетени от представители на всички направления в психотерапията от различни страни и култури.

2

Ориентирани сме към широко международно професионално сътрудничество

Ние споделяме принципите на Страсбургската декларация на Европейската асоциация по психотерапия от 21 октомври 1990 г., според която психотерапията е свободна и независима професия. Под „независимост“ разбираме отсъствие на политическа ангажираност и разграничаване на личните и политическите предпочитания от професионалната дейност.

3

Професионална площадка, където се срещат психологически, културологически и философски възгледи

Ние спазваме и развиваме международните стандарти на обучението.

4

Съгласуваност на минало, настояще и бъдеще

Ние приемаме психотерапията като феномен на съвременната култура. Характеристиките на нашия институт са:
– Изучаване на влиянието на концепцията за време върху промяната на качеството на живот;
– уважение към свободата на психотерапевта творчески да интегрира всякакви хуманитарни и естественонаучни изследвания в своята практика;
– изследване на многообразието на психичните процеси в динамичното взаимодействие на човека със социалната система.

5

Разчитайки на корените си, живеем с клони, устремени в бъдещето.

Ние считаме, че разширеният курс по философска пропедевтика е важна основа на програмата за подготовка на психотерапевти.

6

Баланс между творчество и ред

Признаваме и спазваме етичните основи в индивидуалните отношения със студентите и преподавателите на института.

7

Съвременна онлайн-платформа, съчетана с традициите на присъственото образование

Влагаме своя потенциал за развитието на системата за онлайн-обучение и интегрираме присъствените форми за подготовка на психотерапевти в тази цялостна система.

8

Надеждно партньорство

Грижим се завършилите института да започнат и развият частната си практика и им помагаме в организацията на тяхната работа.